حسینه ی کوی لور

خورنا : کرامت میری از اعضای شورای شهر اندیمشک از کمک مالی شهرداری اندیمشک نسبت به ساخت یک حسینیه در کوی لوذ اندیمشک خبر داد . وی افزود : با عنایت به لایحه ی شهرداری منضم به در خواست خواهر شهید سر کار خانممیرزاوند مبنی بر مساعدت جهت ساخت حسینیه و دار القران در کوی لور این شورا با توجه…