حسن زیدوند سرپرست هیئت کشتی اندیمشک شد

خورناـ حسن زیدوند بعنوان سرپرست هیئت کشتی اندیمشک معرفی شد. براین اساس زیدوند که از قهرمانان ارزشمند کشتی اندیمشک می باشد بعنوان سومین سرپرست کشتی اندیمشک که طی یک سال گذشته توسط مسئولین ورزش شهر معرفی شد.