حزب جلیلی

خورنا: «جبهه پایداری کار خودش را می‌کند و جناب آقای سعید جلیلی هم به دنبال تشخیص وظیفه وعمل به آن هستند. البته ایشان هم آزادند و رسالتی دارند که باید آن را دنبال کنند. ما مزاحم هم نیستیم و این‌جور هم نیست که ایشان زیرمجموعه ما باشند یا ما زیرمجموعه ایشان باشیم؛ ولی به نظر می‌رسد می‌توانیم…