حزب جلیلی

37
خورنا: «جبهه پایداری کار خودش را می‌کند و جناب آقای سعید جلیلی هم به دنبال تشخیص وظیفه وعمل به آن هستند. البته…