حزب اعتدال و توسعه

خورنا: خدایار: در یک ارزیابی می توان گفت که کابینه دکتر روحانی یک کابینه برآمده از توانمندی های تخصصی است و یک کابینه ی سیاسی نیست. رئیس ستاد حزب اعتدال و توسعه دکتر روحانی در استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار خورنا در اهواز بیان داشت: وجه مشخصه وزرای پیشنهادی دکتر روحانی، تجربه آن…