حرکت در مسیر تفرقه ی مرزی و قومیتی اندیمشک و دزفول شوم و محکوم به شکست است

شهرستان ها

سرپرست حوزه خبری خورنا در اندیمشک :

محمدامین جمشیدی / سرپرست حوزه ی خبری شهرستان اندیمشک خبرگزاری خورنا : اندیمشک و دزفول دو شهر شمالی و پر مهر خوزستان پر افتخار…