حراست

خورنا: سرپرست اداره کل حراست استانداری خوزستان با حکم استاندار منصوب شد. به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، خسرو پیرهادی با حکم استاندار خوزستان به عنوان سرپرست اداره کل حراست استانداری خوزستان منصوب شد.