حذف بنزین 400 تومانی

37
خورنا: حال دولت يازدهم تصميم گرفته كه بار ديگر پروژه افزايش قيمت بنزين را كليد بزند و تا دو ماه ديگر شاهد افزايش قيمت بنزين تا نرخ 1000 تا 1200 تومان خواهيم بود. زمزمه افزايش قيمت…