حداقل و حداکثر میزان وام به متقاضیان بخش کشاورزی اندیمشک تعیین شد