حبیب آقاجری نماینده مردم ماهشهر

انتقاد شدید نماینده ماهشهر و امیدیه از جاده مواصلی؛

خورنا: حبیب آقاجری نماینده مردم ماهشهر گفت: ده روز نگذشت که چاله ها در جاده جدید به وجود آمد مسافران نوروزی و مردمی که از این جاده تردد کردند خودورهایش واژگون شدند ولاستیک ماشین های زیادی ترکیده شد. حبیب آقاجری نماینده مردم ماهشهر گفت: این جاده یک ماه تا چهل روز بیشتر کار نکرده است و همین دو شب پیش چهار نفر…