حاشیه شهر اندیمشک

خورنا – دکتر احمد مجیدی گفت : با اجرای فاز دوم برنامه تامین مراقبتهای بهداشتی در سکونتگاهای غیر رسمی حاشیه شهربه زودی ۳ مرکز سلامت جامع در شهر اندیمشک را اندازی خواهد شد. وی افزود:در فاز نخست این برنامه تعداد…