حاج حسین

37
خورنا: علي اكبر تركان از چهره هاي نزديك به رييس جمهور منتخب در گفتگو با خبرگزاري آريا گفت:آقاي روحاني فرد اعتدالگرايي است كه فكر خودش را دنبال مي كند .ايشان فكري منسجم و شكل يافته دارد.