جی میل

37
خورنا: سرویس های گوگل برای دقایقی در شب های شانزدهم تا هجدهم اوت به دلیل تعمیرات از دسترس خارج می شوند. این تعمیرات شامل ۱۶…