جوانان و بسیجیان خوزستانی

خورنا: سیل عظیم درخواست بسیجیان خوزستانی به پایگاههای مقاومت بسیج و سپاه در نواحی مختلف استان جهت اعزام به جبهه سوریه به راه افتاده است . سایت نور حوزه خبر داد: سیل عظیم درخواست بسیجیان خوزستانی به پایگاههای مقاومت بسیج و سپاه در نواحی مختلف استان جهت اعزام به جبهه سوریه به راه افتاده است . این منبع…