جواب نامه روحانی

37
خورنا – جلیل جعفری: حسن آقا! كاش خوزستان را در انتهای فهرست سفرهای خود قرار می‌دادی اما تابستان می‌آمدی؛ در فصلی كه…