جنگ زندگان

خورنا: گروهی با عنوان «جامعه بازماندگان جنگ تحمیلی» با جمع‌آوری امضاء از رزمندگان و جنگ‌زدگان، مطالباتی را فهرست کرده و در صدد رسیدن به آنهاست. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، این گروه برای رزمندگان، 16 مورد و برای جنگ‌زدگان، 17مورد مطالبات در نظر گرفته و در مقدمه این فهرست اعلام کرده است:…