جنگل های بخش الوار اندیمشک

کابوس آتش سوزی جنگل های اندیمشک ادامه دارد

خورنا – با گذشت کمتر از دو روز از مهار آتش سوزی در جنگل های بخش الوار گرمسیری اندیمشک ، آتش بار دیگر در جنگل های این منطقه زبانه کشید. آتش سوزی در جنگل های ریت کوه بخش الوارگرمسیری اندیمشک…