جمال درویش بندرماهشهر

خورنا_جمال درویش: همان کله شق هفت هشت سال پیش بود. اصلا همان آدم یک دنده سی سال پیش بود. سفید شدن موها و چین و چروک پیشانی تغییری در رفتارش ایجاد نکرده بود. مرغش همچنان یک پا داشت. گفتم شاید تحصیل در خارجه ( هندوستان) بر رفتار او تاثیری گذاشته باشد اما خیال باطل بود. البته قبول…