جلسه ی شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی شهرستان اندیمشک

خورنا:جلسه ی شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی شهرستان اندیمشک  با حضور ریاست  آموزش و پرورش شهرستان  و برخی از  اعضای و صاحب نظران  در دفتر مدیریت آموزش و پرورش اندیمشک  برگزار گردید.و ضمن بحث و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید . ۱-بازرسی و هماهنگی جهت کنترل مسائل آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز ۲-ایجاد هرگونه شعبه…