جلسه کمیته برنامه ریزی تعاونی های آموزشگاهی مدیریت آموزش و پرورش اندیمشک

خورنا :جلسه کمیته برنامه ریزی تعاونی های آموزشگاهی مدیریت آموزش و پرورش اندیمشک برگزار گردید . در این جلسه حاضران پس از بررسی وضع موجود تعاونی های مدارس منطقه و آسیب شناسی آنها ، به رتبه بندی مدارس تحت پوشش این مدیریت به منظور تعیین شرایط قانونی آنها برای کسب مجوز راه اندازی تعاونی…