جلسه هماهنگی و پیگیری مشکلات و مطالبات نهاد کتابخانه‌های آبادان