جلسه هماهنگی انجمن کتابخانه های عمومی و نهضت مطالعه مفید اندیمشک،