جلسه تعیین تکلیف پارک کنار گذر کوی جمهوری اندیمشک

خورنا : جلسه تعیین تکلیف پارک کنار گذر کوی جمهوری با حضور نمایندگان ادارات راه و شهرسازی،شهرداری و میراث فرهنگی در محل دفتر معاون فرماندار تشکیل شد. در این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات این پارک بحث و تصمیم گیری شد. در ادامه مقرر شد به منظور تعیین تکلیف این پارک که طرح نیمه تمام میراث فرهنگی نیز می باشد مکاتباتی…