جلسه تاییدیه طرح پل قوسی

در جلسه تاییدیه طرح پل قوسی مطرح شد

خورنا جلسه تاییدیه طرح پل قوسی پیادروی جدید بر روی رودخانه کارون برگزار گردید. سازه این پل به صورت کابلی خواهد بود و در مرکز پل برجی به ارتفاع تقریبی ۹۰ متر در سه طبقه اجرا خواهد شد. قابل…