جلسات شوراي شهر تا پيش از 12 شهريور

خورنا: عضو منتخب شوراي شهر اهواز گفت: قطعا آقاي كتانباف يكي از گزينه‌هاي مورد نظر براي سمت شهردار خواهد بود و در شورا نيز طرفداراني دارد. زيبا صالح‌پور گفت: جلسات شوراي شهر تا پيش از 12 شهريور و تحليف شورا، غيررسمي بوده و عده‌اي از اعضاي متنتخب در اين جلسات حضور پيدا مي‌كنند و عده‌اي نه. وي ادامه داد:…