جفیر

خورنا کیخسرو چنگلوایی پیش از ظهر امروز در ششمین کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان خوزستان افزود: این طرح عظیم کشاورزی که وسعت آن تقریبا به اندازه چهار طرح شرکت توسعه نیشکر است حدود ۲۰ سال پیش با حضور ۱۶…