جفیر

خورنا کیخسرو چنگلوایی پیش از ظهر امروز در ششمین کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان خوزستان افزود: این طرح عظیم کشاورزی که وسعت آن تقریبا به اندازه چهار طرح شرکت توسعه نیشکر است حدود ۲۰ سال پیش با حضور ۱۶ تعاونی که همگی به جز یک تعاونی از یزد بومی بودند با سه هزار و ۳۰۰ نفر عضو آغاز به…