جعفر رفیعیان ماهشهر

خورنا: جعفر رفیعیان ساکن “خیابان امیرکبیر ماهشهر“ از عدم رسیدگی مسئولان ماهشهر به خیابان متبوعش اعتراض دارد و میگوید تمام مسئولان شهرستان طی سالیان گذشته قول داده بودند که این خیابان را بازسازی کنند اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است. وی درد دل خود را به زبان شیرین و شیوای ماهشهری به همراه چند…