جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر و مدیران ارتباط گسترخوزستان

خورنا: هیات داوران اولین جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر و مدیران ارتباط گسترخوزستان (جشنواره سلام ) صبح امروز شنبه بررسی مرحله اول آثار و فعالیت های روابط عمومی های دستگاههای شرکت کننده دراین جشنواره را آغازکرد. به گزارش خبرنگار ایرنا، ابوالقاسم حکیمیان عضو هیات مدیره و مسوول کمیته آموزش انجمن روابط عمومی ایران که ازاعضای هیات…