جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر و مدیران ارتباط گسترخوزستان

37
خورنا: هیات داوران اولین جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر و مدیران ارتباط گسترخوزستان (جشنواره سلام ) صبح امروز شنبه بررسی مرحله اول آثار و فعالیت های روابط عمومی های دستگاههای شرکت کننده دراین جشنواره را آغازکرد.