جزیره

خورنا: مینوشهر یا همان جزیره مینو یکی از شهرهای تابع خرمشهر است که با وجود داشتن فضایی بکر برای توسعه گردشگری، کشاورزی و صنعتی مورد بی توجهی جدی و فراموشی قرار گرفته است. نام قديم اين جزيره «صلبوخ» که در زبان عربي ريگ معنا مي داده و نام فعلي آن «مينوشهر» است. اين جزيره از شرق هم مرز با ايران…