جایگاه

37
خورنا / ‘هنوز سرما از راه نرسیده تعدادی از جایگاههای سوخت CNG اهواز یا غیر فعال یا به صورت نیمه فعال شده اند و همین امر سبب شده است تا رانندگان برای سوخت گیری با مشکلات فراوانی مواجه شوند.’ ‘صف…