جایگاه رسانه های جمعی

خورنا _ حسین عبدالعزیزی: بی شک «رسانه» وسیله ای برای نقل و انتقال اطلاعات، ایده ها و افکار جامعه است و اگر این تعریف را قبول کنیم باید بگوییم که در رسانه انواع مختلفی همچون نوع انسانی، سازمانی یا تکنولوژی وجود دارد که از این حیث رسانه های جمعی، از مطبوعات گرفته تا تلفن، رادیو،…