جام قهرماني

آبروریزی برای فدراسیون بسکتبال و سوالی بدون پاسخ!

خورنا: شاپور یاوری در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه احتمال قهرمانی پتروشیمی در بازی پنجم فینال وجود داشت چرا فدراسیون جام و مدال ها را به سالن نیاورده بود و حتی ريیس یا نماینده ای از فدراسیون هم در سالن حضور نداشتند؟ اظهار کرد: ما منتظر بودیم که مانند هر سال و همیشه…