جاسوسی اینترنتی چطور انجام می‌شود؟

مستقیما و بدون دخالت شرکتهای مخابراتی؛

خورنا: ودافون یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفنی در دنیا می‌گوید خطوطی محرمانه به شبکه‌اش متصل است که به دستگاه‌های اطلاعاتی دولت‌ها اجازه می‌دهد تمام ارتباطات تلفنی و اینترنتی کاربرانش را استراق‌سمع کنند. در گزارشی که نشریه بریتانیایی گاردین کلیک منتشر کرده، به نقل از ودافون آمده است که خطوط محرمانه مورد استفاده نهادهای اطلاعاتی، به طور مستقیم به…