جاسم مرمضي پور شیلات خوزستان

خورنا: با مشخص شدن معاونین استاندار خوزستان، این روزها بازار گمانه زنی و صد البته پیگیری ها به جهت معرفی مدیران کل و روسای ادارات و … داغ است. پایگاه خبری شوشان به جهت اطلاع رسانی مناسب به مردم استان از گزینه ها و کاندیداهای موجود، ضمن رعایت اصل بیطرفی و بدون ذکر نظر…