جاذه

خورناامروزه بخش مهمی از زندگی بشر با ترافیک آمیخته شده و در پی ان نیز تصادفات به خصوص در سال‌های اخیر بر افزایش مرگ و میر انسان‌ها و همچنین بر اقتصاد کشورها تاثیرگذار بوده است. به همین دلیل هر…