جاده ها

استاندار خوزستان

خورنا : عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان امروز صبح در همایش بزرگ راهوران محله(دهیاران) در سالن ملی حفاری اظهار داشت:اغلب مشکلاتی که در خوزستان داریم به خاطر راه های استان است استان با ظرفیت های صددرصد ملی ولی جاده ها در حد یک استان درجه ۲و ۳ است. وی ادامه داد:وقتی  ۴۴درصد واردات کشور از این جاده هاست وقتی ۱۸ درصد صادرات…