جاده های

خورنا رانندگان عمدتا از قوانین راهنمایی رانندگی در این راه​ها اطلاع کافی ندارند و به واسطه این که پلیس در این جاده​ها کمتر حضور دارد، شاهد تصادفاتی در راه​های روستایی هستیم.   وی ادامه داد: توجه به ارتقای ایمنی این جاده​ها،…