تکریم

خورنا زندگی در دنیای امروز، عدم مراجعه به نهادهای مختلف و ارگان‌های دولتی یا خصوصی را غیرممکن کرده است و اکثر قریب به اتفاق افراد، حداقل یک بار در طول عمرشان با اداره‌های مختلف سرو کار داشته‌اند. یکی از جهت‌گیری‌های مدیریت نوین، توجه به اصل مشتری گرایی و جلب رضایت خدمت گیرندگان می‌باشد.  در نظام اداری و اجرایی کشور نیز…