تکذیب سخنان استاندار اصفهان درباره خوزستان

خورنا: استاندار اصفهان از همه خبرنگاران خواسته بود، برای حفظ آرامش منطقه، اخبار حساس مربوط به آب رسانه ای نشود، اما متاسفانه یکی از سایت ها اقدام به تحریف سخنان زرگرپور کرد و درصدد سیاسی کردن موضوع برآمد مدیرکل روابط عمومی استانداری اصفهان با رد اظهارات منتسب به استاندار اصفهان درباره فرهنگ سیاسی مردم این استان…