تيم پتروشيمي

خورنا: سرپرست تيم بسكتبال پتروشيمي هدف از حضور اين تيم را در ليگ برتر امسال، دفاع از عنوان قهرماني سال‌گذشته‌شان دانست. هوشنگ مرمزي‌زاده اظهاركرد: سال‌گذشته توانستيم عنوان قهرماني را به دست آوريم كه امسال نيز قصد داريم از اين عنوان دفاع كنيم. امسال مسووليت ما نسبت به سال‌گذشته سنگين‌تر شده است. وي با بيان اين‌كه اردوهاي تيم از اوايل شهريورماه…