توهین به مردم خوزستان

خورنا: استاندار اصفهان در مصاحبه ای ضمن توهین به خوزستانی ها و انتقاد از تجمع مردم خوزستان در حمایت از انتقال آب کارون گفت: با تجمع در کنار زاینده رود موافق نیستم چون معتقدم بلوغ اجتماعی و سیاسی مردم…