توفیق پوردراوی

37
خورنا: دادستان عمومی وانقلاب شوش تکریم ارباب رجوع را یکی ازاصول مهم حقوق شهروندی دانست وگفت: اجرای این طرح درنیروی انتظامی شایسته قدردانی است. به گزارش خبرنگار ایرنا ˈتوفیق پوردراویˈ روز شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی…