توسعه شهری

37
خورنا: فرماندار اهواز در جلسه كميته برنامه‌ريزي اين شهرستان گفت: در عين حال كه توسعه شهر بايد همه‌جانبه و متوازن باشد؛ ولي در كنار توسعه شهر، نبايد از توسعه روستاها غافل شد. عبدالعزيز فدعمي در اين جلسه كه امروز،…