توسعه بندر هندیجان

خورنا – وهاب شیرعلی: بندر قدیمی هندیجان در استان خوزستان  با دارا بودن بیشترین سواحل آبی و صیدگاههای با ذخایر مختلف و نمونه های کمیاب ماهی و میگو و اسکله بزرگ صیادی از زمانهای گذشته مورد توجه  تجار و سرمایه گذاران بوده است. بطوری که در سالهای قبل از انقلاب بندر  بحرکان هندیجان دارای…