توریسم

خورنا  دکتر علی خدادای در جلسه هماهنگی برگزاری اولین همایش ملی گردشگری سلامت در استان خوزستان و کنگره منطقه‌ای جنوب غرب کشور با محوریت توریسم‌درمانی که امروز برگزار شد، اظهار کرد: بحث توریسم‌درمانی، دغدغه‌ای جهانی است که تبدیل به یک میدان رقابت شده و بیشتر کشورهای در حال توسعه و پیشرفته در صدد جذب بخش مهمی از گردش مالی…