تهدید وزیر به استیضاح

خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: با وجود اینکه یکی از نمایندگان استان اخیراً گفته است دخالت مستقیمی در عزل و نصب ها ندارند و فقط طرف مشورت قرار می گیرند، اما عملا مواردی مشاهده می شود که خلاف این موضوع به اثبات می رسد. مثلا برای تغییر یا ابقای یک مدیر،…