تنگي نفس

37
خورنا: معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با بيان اين‌كه امروز تعداد مراجعات بيماران تنفسي نسبت به روزهاي گذشته كمتر شده است، گفت: با شيوع تنگي نفس و افزايش مراجعه بيماران تنفسي در مدت اخير، بيمارستان‌هاي بزرگ‌تر…
37
خورنا: مديركل مديريت بحران خوزستان از اعزام گروه‌هاي كارشناس محيط زيست، هواشناسي و وزارت بهداشت از تهران به اهواز جهت بررسي وضعيت آلودگي هوا چند روز اخير خبر داد. محمدرضا آملازاده اظهار كرد: در گزارشي كه از حفاظت محيط زيست…