تمام مخالفان توافق هسته ای از تل آویو تا….!

وقتی جوجه های پاییزی در بهار شمردنی می شوند

خورنا : در حالیکه فضای داخلی کشور هم از فراز و نشیب‌های مذاکرات هسته‌ای بی‌نصیب نمانده و همواره مخالفت‌هایی و موافقت‌هایی پیرامون مذاکرات هسته‌ای بروز کرده است. منتقدان مذاکرات هسته‌ای و به ویژه توافق ژنو در داخل که بعد از برگزاری همایشی تحت عنوان «دلواپسیم» به نام دلواپسان مشهور شدند اصلی‌ترین مخالفان مذاکرات هسته‌ای به شمار می‌روند.. اما مذاکرات هسته ایران…