تلفن

خورنا/ طرح هم‌کدی در کشور و اجرای آن در استان خوزستان پیش‌روی اجرای قرار دارد و در آینده‌ای نزدیک محقق می‌شود. وی اضافه کرد: در اجرای این طرح، کد مخابراتی کل استان به‌صورت یکپارچه خواهد شد و کدهای شهرستانی از بین خواهد رفت. رئیس اداره مخابرات ایذه در پایان عنوان کرد: کل استان خوزستان، شهرستان‌ها و توابع با کد…