تلفن همراه

خورنا ‘سهراب چنداز’ دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران از مهمترین اهداف این دستگاه را صرفه جویی در وقت، کاهش تردد خودرو و نیروی انسانی در مزارع برای روشن و خاموش کردن موتور پمپ آبیاری و به تبع آن کاهش مصرف سوخت خودرو، صرفه جویی در مصرف آب و برق و کم شدن هزینه های کشاورز برشمرد. وی افزود: این…