تلاش خاتمی جهت مقابله با جنگ سوریه

خورنا: صادق خرازی از نامه نگاری خاتمی درباره مسائل سوریه و جدی تر شدن فعالیت مرکز بین اللمللی گفت وگو تمدنها در مورد وقایع منطقه خبر داد. به گزارش «انتخاب» ؛ وی خواستار شده که «جناب خاتمی به پاپ و دوستان کثیری که در جهان دارند و همچنین خیل کثیری از متفکران عالم که به ایشان…